Giám đốc công ty TNHH sơn Pasco Việt Nam tham dự Lễ phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

Ngày cập nhật: 04-09-2019

Ông Nguyễn Tiến Thắng-giám đốc công ty TNHH sơn Pasco Việt Nam tham dự Lễ phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

– Ngày 3/9, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

Sự kiện được Ban Kinh tế Trung ương chủ trì và phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Kinh tế Quốc hội; Đài Truyền hình Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI đồng tổ chức.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Bình, Cuộc Vận động khẳng định sự coi trọng của Đảng và Nhà nước đối với vai trò, vị trí của doanh nghiệp, doanh nhân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước nhằm phát huy trí tuệ, dân chủ, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII và góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Đại diện cho các doanh nghiệp tham gia buổi Lễ, ông Nguyễn Tiến Thắng, giám đốc công ty TNHH sơn Pasco đã đưa ra những ý kiến đóng góp cũng như mong muốn của doanh nghiệp.

Theo ông Cuộc vận động doanh nghiệp doanh nhân đóng góp ý kiến cải thiện thể chế chính sách phát triển kinh tế là cơ hội cho doanh nghiệp, doanh nhân đưa ra các quan điểm, thuận lợi, khó khăn thực tiễn trong sản xuất kinh doanh. Và ý kiến đó được gửi thẳng trực tiếp lên Ban Kinh tế TW và các bộ ban ngành nghiêm túc xem xét.

Muốn cuộc vận động thành công cần có sự chân thành của cả hai phía. Phía ban tổ chức chính là Ban Kinh Tế TW, Mặt trận TQ VN, Ban kinh tế Quốc Hội phải nghiêm túc trân trọng ý kiến đóng góp của doanh nghiệp. Ngược lại doanh nghiệp cũng cần coi đây là cơ hội được nói được trình bày và tích cực đưa các vấn đề các ý kiến đóng góp cải thiện môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh... cho Ban KT TW để cuộc vận động đạt được tối đa hiệu quả của nó.

Tại Lễ Phát động, Ban Tổ chức đã công bố Thể lệ Cuộc vận động. Theo đó, các góp ý, đề xuất của doanh nghiệp, doanh nhân nhằm nhận diện, phản ánh về các vấn đề lớn, quan trọng cần phải giải quyết; những khó khăn, cản trở trong thực tiễn phát triển kinh tế và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp ý, đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Thời gian tiếp nhận góp ý, đề xuất: Từ sau ngày tổ chức Lễ phát động đến 31/12/2019; thời gian xét chọn góp ý, đề xuất từ tháng 1 đến tháng 3/2020.

Lễ tôn vinh và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 4/2020./.

Đăng kí làm nhà phân phối của Pasco