Ban Cố Vấn
MR Blair Triplett
Chủ Tịch hội đồng quản trị_ Giám đốc điều hành
Mr Nguyễn Tiến Thắng
Giám đốc phụ trách chiến lược phát triền thương hiệu
Mr Vũ Phương Nam
Thành viên hội đồng quản trị
Mr. Nguyễn Cao Cường
Thành viên hội đồng quản trị
Mr. Nguyễn Thành Trung
Nguyên Giám đốc trung tâm thương hiệu – Giảng viên cao cấp trường ĐH Thương Mại Hà Nội.
Phó giáo sư – Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quốc Thịnh
Ban Cố Vấn
Tiến sĩ hóa học Nguyễn Hùng Huy
Ban Cố Vấn
Tiến sĩ hóa học Nguyễn Thị Minh Hằng
Đăng kí làm nhà phân phối của Pasco